Systémy úpravy pitné vody
 

Jak vybrat správný filtr na úpravu pitné vody

Nejprve je třeba provést rozbor vody ze studny nebo vrtu. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím výběr filtru pro čištění je zjištění výkonnosti systému úpravy vody. Účinnost systémů úpravy vody je měřena v metrech krychlových úpravy vody za hodinu. Samozřejmě to neznamená, že musíte mít velkou spotřebu vody – pro systém úpravy vody je důležitá rychlost filtrace, na které závisí velikost válce, objem a výška vrstvy zatížení filtru, nastavení regulačního ventilu pro včasnou regeneraci. Na volbu filtru má vliv také typ a objem kanalizace rodinného domu. Je-li čistící technologie sama o sobě bezpečná pro septiky, objem vypouštění vody je velmi důležitý.
Důležitým faktorem ovlivňujícím typ filtru pro úpravy vody z vrtu nebo studny je místo instalace zařízení. Pokud je dostatek místa, můžete nainstalovat několikastupňový komplexní systém úpravy vody. Je-li prostor pro instalaci filtrů pro čištění vody omezený, je možné instalovat válec s univerzálním filtračním zatížením, který zároveň odstraňuje železo, tvrdost, mangan a amoniak.

Způsoby úpravy pitné vody

Abychom správně odpověděli na tuto otázku, je třeba v každém konkrétním případě zjistit, čeho je potřeba vody zbavit. To je možné zjistit pomocí rozboru vody.
Je třeba poznamenat, že ve většině případů se úpravu vody filtrem neprovádí jedním způsobem, ale jejich kombinací. Právě tento komplexní přístup poskytuje nejlepší výsledky.

Mechanická filtrace se široce používá v komunálních čistírnách odpadních vod široce používá. Tento druh čištění je obzvláště důležitý při úpravě vody z otevřených zdrojů: řeky, jezera, vodní nádrže. V městských bytech by se mělo mechanické filtrování zajišťovat pomocí předfiltrů.

Iontová výměna

Výměna iontů je specifický případ absorpce nabitých částic, kdy pohlcení jednoho iontu je doprovázena uvolňováním jiného iontu do roztoku, který je součástí sorbentu. V tomto případě je iont, jehož přítomnost ve vodě je nežádoucí, přichycen na sorbentu. Tímto způsobem se odehrává "nahrazení" původních iontů (nazveme je "škodlivé") jinými (nazveme je "neškodné").
Sorbenty, které fungují dle tohoto systému úpravy vody, se nazývají iontoměničové látky nebo iontoměniče. Iontoměniče jsou schopné extrahovat některé rozpuštěné soli z vody a nahrazovat je jinými solemi (například vápenaté a hořečnaté soli mohou být nahrazeny sodnými solemi).
Nejčastěji se v procesu úpravy vody používá iontová výměna k odstranění kationů těžkých kovů (například olova) z vody, které představují riziko pro lidské zdraví, a také k odstranění dusičnanů.
Dalším uplatněním úpravy vody iontoměničů je změkčení tvrdé vody, tj. odstranění nadbytečného obsahu iontů vápníku a hořčíku z vody.
Podstatnou vlastností iontoměničových pryskyřic je jejich výměnná kapacita, tedy schopnost "nahradit" určité množství "škodlivých" iontů. Další důležitou vlastností iontoměničových pryskyřic je jejich schopnost regenerace po vyčerpání „zdroje“.

Zpočátku byly tyto systémy vyvinuty pro úpravu vody na kosmických lodích a v ponorkách v uzavřeném systému. Nyní jsou však široce používány v průmyslu tak i v každodenním životě. V průmyslu se používají k odsolování mořské vody, stejně jako k vysoce kvalitní úpravě vody v chemickém, zdravotnickém a potravinářském průmyslu - při výrobě džusů, balené vody, alkoholických nápojů.
Reverzní osmóza je úprava vody pomocí zpětně osmozní membrány. Voda, která se čistí tímto způsobem, prochází membránou (svého druhu "nanosíto"), jejíž póry umožňují průchod vody, ale nepropouštějí v ní rozpuštěné příměsi (zařízení ale neumožňuje průchod žádných příměsí - ani škodlivých, ani užitečných).
Systém reverzní osmózy umožňuje získávat vodu velmi vysoké úrovně čistoty (téměř destilované). Reverzní osmóza může odstranit z vody dokonce i monovalentní ionty, například ionty sodíku a chloru.
Zařízení reverzní osmózy musí obsahovat aktivní uhlí, protože samotná membrána neinhibuje vysoce těkavé organické látky s nízkou molekulovou hmotností (jako je chloroform) a bakterie.
Kvalita vody filtrované takovýmto zařízením je stabilní.
Tato metoda má však řadu nevýhod:
  • za prvé, zařízení reverzní osmózy jsou drahé (náklady - od 100 EUR a více);
  • za druhé, mají zpravidla nízkou produktivitu, a proto v některých případech vyžadují instalaci sběrné nádrže;
  • za třetí, voda před zpětně osmózní membránou nutně musí podstoupit důkladnou mechanickou filtraci;
  • za čtvrté, voda po takové úpravě se stává "příliš čistou" a neobsahuje stopové prvky nezbytné pro tělo, které vyžadují jejich přidání do vody po filtraci;
  • za páté, při práci systému reverzní osmózy do drenáže je vypouštěno až 50-75% vody, která se čistí.
Na výstupu uživatel obdrží pouze 25-30% vody. Je pravda, že následná voda je mimořádně dobře vyčištěná.


Sorpce je pohlcování nečistot z plynu nebo kapaliny pevnými látkami, které se nazývají sorbenty.
Proces sorpčního úpravy spočívá v průchodu plynu nebo kapaliny skrze nádobu naplněnou sorbentem - sorpční filtr. Pokud jsou režim filtrace a sorbent správně zvoleny, dosáhne se požadovaného výsledku - odstranění z plynu nebo kapaliny škodlivých příměsí. Tak fungují plynové masky a vodní filtry.
Nepřeháníme, pokud řekneme, že sorpční filtry jsou především uhlíkové filtry. Aktivované uhlí je nejrozšířenějším sorbentem, jehož se vyrobí miliony tun ročně. Jedná se o univerzální sorbenty používané k odstranění příměsí různé chemické povahy.
Aktivace umožňuje získat sorbent s pórovitou plochou přibližně 1000-1500 metrů čtverečných na 1 gram uhlí. Tyto extrémně vysoké hodnoty vysvětlují neobvykle vysokou účinnost aktivovaného uhlíku.

Ultrafialová dezinfekce vody - jednoduchý, efektivní a úsporný způsob dezinfekce vody, který nevyžaduje zahřívání nebo další reagencie.
Ultrafialové baktericidní záření - elektromagnetické záření v rozsahu vlnové délky ultrafialového záření v rozmezí od 205 do 315 nm. Tento druh záření má dostatečnou energii k ovlivnění chemických vazeb, dokonce i v živých buňkách. Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 240-280 nm má největší baktericidní účinek.
V zařízeních pro dezinfekci vody se používají nízkotlaké rtuťové výbojky, u kterých více než 60% záření dopadá na linii s vlnovou délkou 254 nm, která leží v spektrální oblasti maximálního baktericidního účinku. Tato zařízení tak umožňují zničit bakterie, viry a další mikroorganismy. Dezinfekce vody ultrafialovým zářením nevyžaduje dlouhou dobu kontaktu a po instalaci UV dezinfekce může být voda dodána přímo na místo spotřeby.
Jednotka UV dezinfekce vody zabezpečuje spolehlivou dezinfekci v široké škále kvality zpracovávané vody a používá se v potravinářském průmyslu, domácích a průmyslových systémech čištění pitné vody a také v systémech čištění vody pro bazény, průmyslové, povrchové a mořské vody.
Reaktor UV systému dezinfekce vody je vyrobena z nerezové oceli. Uvnitř komory jsou baktericidní lampy uzavřené v odolných křemenných krytech, které zabraňují kontaktu UV lampy s vodou. Počet lamp/ křemenných krytů a jejich umístění závisí na typu a výkonnosti zařízení.
Systémy úpravy pitné vody
 
Základní filtry na vodu. Filtrační vložky
Základní filtry na vodu. Filtrační vložky
Pro filtry: 2,5 x 10, 2,5 x 20, Big Blue BB10, Big Blue BB20.
Automatické filtry na mechanické nečistoty
Automatické filtry na mechanické nečistoty
Odstranění mechanických nečistot z vody.
Filtr na odželezněni vody<br>
Filtr na odželezněni vody
Filtr na odstranění železa.
Jednotky na změkčení vody&nbsp;
Jednotky na změkčení vody 
Filtry iontové výměny pro snížení tvrdostí vody. 
Filtry z aktívním uhlíkem
Filtry z aktívním uhlíkem
Odstranění chlóru z vody a organické latky
Filtry na odstranění dusičnanů a dusitanů
Filtry na odstranění dusičnanů a dusitanů
Systémy úpravy vody od přebytečných dusičnanů.
Komplexní systémy úpravy vody&nbsp;
Komplexní systémy úpravy vody 
Filtry pro úpravu vody od amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek
Odstranění bakterií a desinfekce vody
Odstranění bakterií a desinfekce vody
UV-lampy pro dezinfekci vody (odstraňování patogenů a virů). Dávkovací stanice NaClO.
Úprava ph vody. Mineralizace vody - nasycení vápníkem a hořčíkem
Úprava ph vody. Mineralizace vody - nasycení vápníkem a hořčíkem

Odkyselování - navyšování pH vody

Náplň je schválený pro použití na pitnou vodu.

Systémy úpravy pitné vody. Dispenser office<br>
Systémy úpravy pitné vody. Dispenser office
Filtrace pitné vody – rezervní osmozy, dispenser office, ultrafiltrace
Průmyslové filtry a úpravy vody, Úprava vody v průmyslu
Průmyslové filtry a úpravy vody, Úprava vody v průmyslu
Mechanická filtrace, změkčení vody,  odstranění železa, manganu, tvrdosti, dusičnanů, organických látek, chlóru, dezinfekce vody a atd.
Tabletová regeneraní sůl
Tabletová regeneraní sůl
Nabízíme jen tu nejkvalitnější sůl s vysokou úrovní čištění, kdy koncentrace NaCL dosahuje hodnot až 99,5 %.